Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.

CELE STATUTOWE NASZA MISJA

Celami Fundacji są:
Promocja oraz propagowanie literatury krajowej oraz zagranicznej.
Promocja czytelnictwa i znaczenia tego zjawiska.
Animowanie, tworzenie i wspieranie wszelkiej działalności edukacyjnej związane z czytaniem, rozpowszechnianiem dostępu do książek oraz literatury.
Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie patologiom wykluczenia społecznego, Animowanie, tworzenie i wspieranie wszelkiej działalności edukacyjnej polegającej na promowaniu historii książki.
Upowszechnianie i przybliżanie starych zawodów, związanych z tworzeniem, składaniem i wydawaniem książek.
Animowanie, tworzenie i wspieranie, także finansowo, przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej.
Współpraca z władzami samorządowymi, administracją, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu – zainteresowanymi realizacją celów zbieżnych do celów Fundacji.
Prowadzenie punktów informacyjnych, projektów i baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi.
Podejmowanie działań związanych z pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób.
Podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podejmowanie działalności charytatywnej.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzypokoleniowej.
Współpraca międzysektorowa.
Organizacja warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, targów, wystaw, imprez, staży, wolontariatu oraz konkursów w kraju i za granicą.
Prowadzenie badań życia społecznego.
Prowadzenie działalności badawczej, projektowej, informacyjnej, promocyjnej, happeningowej, edukacyjnej i szkoleniowej, produkcyjnej, wydawniczej, handlowej, turystyczno – rekreacyjnej, i innych niezbędnych przy realizacji zadań Fundacji.
Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą.
Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom oraz organizacjom i innym podmiotom prowadzącym działalność zbieżną z celami statutowymi.
Przyznawanie stypendiów indywidualnych.

Wszystko, co łączy ludzi, jest dobrem i pięknem; wszystko, co ich rozdziela, jest złem i brzydotą.

LEW TOŁSTOJ